Política de Seguretat de la Informació

AUTOESCOLES PERFECTO, empresa dedicada i l'abast de la qual és: “la formació professional, formació presencial, teleformació i formació viària per a l'obtenció dels permisos de conduir especialitzats, certificat d'aptitud professional per al transport de mercaderies i viatgers (CAP) i certificats de professionalitat”.

Ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació basat en la norma ISO 27001 amb l'objectiu de preservar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació, protegir a aquesta d'un ampli grup d'amenaces i destinat a assegurar la continuïtat de les línies de negoci, minimitzar els danys i maximitzar el retorn de les inversions i les oportunitats de negoci i la millora contínua.:

La Direcció de AUTOESCOLES PERFECTO és conscient que la informació és un actiu que té un elevat valor per a l'Organització i requereix per tant una protecció adequada.

La Direcció de AUTOESCOLES PERFECTO, mitjançant l'elaboració i implantació del present Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació adquireix els següents compromisos:

Aquesta Política proporciona el marc de referència per a la millora contínua del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació així com per a establir i revisar els objectius del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, sent comunicada a tota l'Organització a través del gestor documental instal·lat en l'organització i la seva publicació en panells informatius, sent revisada anualment per a la seva adequació i extraordinàriament quan concorrin situacions especials i/o canvis substancials en el Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, estant a disposició públic en general.